Thermodynamic Innovation Engineer - Wilgenhaege

Vacature

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Thermodynamic Innovation Engineer

PhD-positie

Wilgenhaege Investments investeert in grootschalige energieopslagoplossingen. Deze systemen zijn uniek omdat ze gebaseerd zijn op schone technologie. De systemen zijn grootschalig omdat ze in opslagcapaciteit variëren van enkele megawatturen tot honderden. Grootschalige energieopslag is een nieuw fenomeen en we willen ons positioneren als wereldleider in de markt voor schone energieopslag. 

Dat onze technologieën wezenlijk verschillen van de batterijen en batterijtechnologie die we de afgelopen decennia hebben gezien, is alleen al om die reden meer dan duidelijk. Omdat we van schone technologie houden, zijn we ook op een ander spoor dan lithium-iontechnologie. Om de processen in onze energieopslagsystemen te verbeteren, zijn we op zoek naar een Thermodynamic Innovation Engineer 

Waarom dit een kans is voor jou?

Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een jonge, dynamische en uitdagende omgeving, waarbij passie en de drijfveer om dingen doorlopend beter te maken, in alle geledingen van de organisatie doorklinken. We zijn op zoek naar iemand die al enkele jaren relevantie werkervaring heeft en ons team in theoretische én praktische zin komt versterken. We houden van denken én we houden van doen. Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken. 

Herken je je hierin?

Je bent je ervan bewust dat er in de samenleving veel moet veranderen om de leefbaarheid op onze planeet te behouden en te verbeteren. Technologie kan daaraan bijdragen. Je ziet de uitdagingen en de noodzaak van praktische toepassingen. Je ziet het nut van een wetenschappelijke grondslag, maar ook de noodzaak van een snel resultaat. Je houdt van nadenken én je houdt van bouwen. Je hebt een brede interesse en werkt graag samen met innovatie-engineers uit andere disciplines. Je hebt het in je om een dragende speler te worden in ons team. Je krijgt een kick van de dingen die we maken. 

Je profiel

 • PhD of MSc met R&D ervaring in de richting thermodynamica. 

 • Je hebt kennis van schone brandstoffen. 

 • Je rekent graag aan warmtewisselaars, verbrandingskamers en fluid power cycles. 

 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen 

 • Je hebt ideeën en neemt initiatief 

 • Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren 

 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van cliënten en collega’s te winnen 

 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal 

Ons aanbod

Wij begrijpen je manier van denken en proberen je daar zo goed mogelijk in te faciliteren. We denken en werken graag ‘out of the box’. Soms is er zelfs geen ‘box’. Hoe we komen tot de oplossingen die we zoeken, doet er niet zoveel toe, als we er maar komen. In de meeste gevallen ontstaat dit doordat we elkaar helpen, plezier hebben in wat we doen en elkaar prikkelen. Bij ons kun je jezelf zijn. En: jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt en daar helpen we je mee. Persoonlijke-, wetenschappelijke- en zakelijke dynamiek in een menselijk jasje. Voor de juiste man of vrouw bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, die zijn afgestemd op kennis en ervaring. Na gebleken geschiktheid bieden we je graag een vaste baan aan. 

Je sollicitatie

Je kunt je reactie per post of e-mail sturen naar: 

Wilgenhaege Private Investeringen B.V.
t.a.v. Laura Werkendam
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp 

Telefoonnummer: 023 567 99 00 

Over Wilgenhaege

Wilgenhaege heeft deelnemingen in meerdere bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren. De bedrijven in de energiesector houden zich bezig met het opwekken van energie, het opslaan van energie, het verhandelen van energie en het duurzaam gebruik van energie in productiesystemen. 

Thermodynamic Innovation Engineer

PhD position

Wilgenhaege Investments invests in large-scale energy solutions. These systems are unique, because they are based on clean technology. The systems are large-scale in the sense that their storage capacity ranges from a few megawatt hours to hundreds of megawatt hours. Large-scale energy storage is a new phenomenon, and we want to position ourselves as an international leader in the market for clean energy storage. 

The fact that our technologies are significantly different to the batteries and battery technology that we have seen in the last few decades is significant in its own right. Because we care about clean technology, we are on a totally different track than lithium-ion technology. To design and optimize our energy storage systems, we’re looking for a Thermodynamic Innovation Engineer. 

Why is this opportunity right for you?

 We are looking for someone who feels at home in a young, dynamic and challenging environment, where passion and a commitment to keep on improving things are found at every level of the organisation. We are looking for someone who already has a few years relevant work experience and can contribute to our team on both the theoretical and the practical front. We love people who think, and we love people who act. We are revolutionary and realistic. We want you to help us strengthen our innovation team. You will be involved in all aspects of our systems and our management. 

Can you see yourself in this role?

You’re aware that a lot needs to change in society to maintain and improve the quality of life on our planet. Technology can contribute to this. You identify the challenges and the need for practical applications. You see the usefulness of a scientific foundation but at the same time recognise the need for a quick result. You like to think and you like to build. You have a wide range of interests and enjoy working with innovation engineers from other disciplines. You have what it takes to become a key player on our team. You get a kick out of the things we build. 

Your profile

 • PhD or MSc with R&D experience in the field of thermodynamics 

 • You are familiar with clean fuels 

 • You enjoy modelling/designing heat exchangers, combustion chambers and fluid power cycles 

 • You are enjoying your current work, but you would prefer to work in an environment where you can step up and deliver more 

 • You are an ‘ideas’ person and you take initiative 

 • You can deliver excellent work both on your own and as part of a team 

 • Your pleasant personality makes you liked by customers and colleagues 

 • You are fluent in both Dutch and English 

Our offer

We understand your way of thinking and will try to accommodate you as much as possible. We like to think and work “outside the box”. Sometimes there isn’t even a “box”. It doesn’t really matter how we get to the solutions we seek, just as long as we get there. In most cases, this is because we help each other, enjoy what we do and stimulate each other. With us, you can be yourself. And: develop yourself further! We’d like you to enjoy your time with us and will help you with that. Personal, scientific and business dynamics with a human touch. For the right person, we’re offering suitable remuneration along with other benefits tailored to your knowledge and experience. After proving your suitability, we’ll be happy to offer you a permanent job. 

Your application

You can send your reply by letter or email to:

Wilgenhaege Private Investeringen B.V.
Attention: Laura Werkendam 
Marktplein 47
2132 DA  Hoofddorp

Phone: +31 (0) 23 567 99 00

About Wilgenhaege

Wilgenhaege owns several companies active in several sectors. The companies in the energy sector are concerned with the generation of energy, the storage of energy, the trading of energy and the sustainable use of energy in production systems.