Disclaimer - Wilgenhaege

Disclaimer

Heeft u een vraag?
Neem contact op

ALGEMEEN
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.wilgenhaege.nl) van Wilgenhaege, die haar kantoor heeft op Boeingavenue 251, 1119 PD Schiphol-Rijk, Nederland. Wilgenhaege is de handelsnaam van Wilgenhaege Capital Markets B.V. (KVK 34359914). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

GEBRUIK VAN DEZE INTERNETSITE

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Wilgenhaege tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Wilgenhaege expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Wilgenhaege beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Wilgenhaege garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wanneer Wilgenhaege hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Wilgenhaege de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wilgenhaege aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Wilgenhaege niet geverifieerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Alle op deze site gebruikte gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Wilgenhaege en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilgenhaege. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

TELEFOONGESPREKKEN

Wilgenhaege kan telefoongesprekken opnemen: voor coachings- en trainingsdoeleinden, en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De opgenomen telefoongesprekken zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. De cliënt heeft bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om de opgenomen telefoongesprekken te beluisteren. Met het gebruik maken van de opgenomen telefoongesprekken zal zeer zorgvuldig en discreet worden omgegaan.

WIJZIGINGEN

Wilgenhaege behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.