(Junior) Investment Analyst - Wilgenhaege

Vacature

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Wij investeren in kansrijke bedrijven, beheren vermogens van vermogende particulieren, geven beleggingsproducten uit en ontwikkelen in eigen huis volgende generatietechnologie op het gebied van duurzaamheid.

Wij willen ons Investment team versterken met een:

(Junior) Investment Analyst

Bouwen aan je toekomst!

Als (Junior) Investment Analyst bij Wilgenhaege heb je een interessant en uitdagend takenpakket. Op basis van je interesses en je kwaliteiten bepaal je zelf in belangrijke mate in welke richting je je verder ontwikkelt. Onze onderzoekswereld gaat verder dan de beurs. Wij kijken niet alleen naar wat er op de financiële markten gebeurt, maar ook daarbuiten. We speuren ook naar bedrijven, trends en technieken die over tien of twintig jaar het verschil kunnen maken. Technologie op het gebied van duurzaamheid heeft daarbij onze bijzondere aandacht. Zien we kansrijke investeringen op de beurs? Dan stappen we daarin voor onze klanten. Zien we interessante investeringen buiten de beurs om? Dan stappen we daar zelf in. Kennis maakt macht. Elke stap die we zetten is doordacht. Research op hoog niveau is daarbij onontbeerlijk. Als (Junior) Investment Analyst speel jij een belangrijke rol.

Je takenpakket

Je doet research, op de beurs en daarbuiten. Je helpt bij het zoeken naar passende effecten voor beleggingsportefeuilles en doet beleggingsvoorstellen voor onze beleggingsportefeuilles. Daarnaast onderzoek je mogelijkheden voor investeringen in bedrijven die zich focussen op volgende generatietechnologie op het gebied van duurzaamheid. Je bent betrokken bij de ontwikkelingen in de markt en je voert zelf ook aan- en verkopen van effecten uit. Je ontwikkelt kennis van bedrijven, sectoren en economische ontwikkelingen in het algemeen. Die kennis helpt je ook, als wij je vragen om op zoek te gaan naar investeringsmogelijkheden buiten de beurs om. Die combinatie van taken maken je baan bij Wilgenhaege afwisselend en uitdagend.

Herken je je hierin?

Je houdt ervan om je kwaliteiten in te zetten in een dynamische, afwisselende en uitdagende omgeving. Je beschikt over een gezonde dosis realiteitszin en bent in staat om met meerdere projecten tegelijkertijd bezig te zijn. Je hebt oog voor de korte én voor de lange termijn. Je neemt je verantwoordelijkheid. Je bent een teamspeler. Van goede inhoudelijke discussies worden jij en wij sterker.

Jouw profiel

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau, een economische opleiding is een pré
 • Je bent leergierig
 • Je wilt alle facetten van de investeringswereld leren kennen
 • Je hebt een gezond ambitieniveau
 • Je kunt je verhaal op een overtuigende manier overbrengen
 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van je collega’s te winnen
 • Je bent bereid om de opleiding Chartered Financial Analyst te volgen.

Ons aanbod

Wij bieden je een veelzijdige functie. Je komt in aanraking met alle facetten van vermogensbeheer en het managen van investeringen. Wat je er uiteindelijk van maakt, hangt in hoge mate van jezelf af. Wij houden van mensen die initiatief nemen, een eigen mening hebben en daar ook voor uit durven komen. Wij bieden je een uitstekend salaris en het vooruitzicht op een succesvolle carrière. Daarbij helpen we je graag: we begeleiden je en we stellen je in de gelegenheid om opleidingen en trainingen te volgen. Je komt te werken in een vriendelijk, open en klantvriendelijk bedrijf.

Solliciteren en informatie

Je kunt je reactie mailen naar human.resources@wilgenhaege.nl  t.a.v. Wendy van der Bent.

Over Wilgenhaege

Wilgenhaege bestaat uit een groep van bedrijven waarvan de beleggingsonderneming Wilgenhaege Capital Markets B.V de bekendste is. Onze beleggingsonderneming beheert vermogens en geeft beleggingsproducten uit. Wij bieden diensten aan die zijn gebaseerd op diepgaande kennis van de financiële markten en technologie. Onze investeringstak is gericht op volgende generatietechnologie op het gebied van duurzaamheid. Daarbij kun je onder andere denken aan schone energieopslagsystemen en productietechnologie waardoor fabrieken kunnen gaan produceren op een manier dat helemaal geen broeikasgassen meer worden uitgestoten.

 

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

We invest in promising companies, manage assets of high-net-worth individuals, issue investment products and develop next-generation technology for sustainability in-house.

We want to strengthen our investment team with a

(Junior) Investment Analyst

Building your future

As a (Junior) Investment Analyst at Wilgenhaege, you will have an interesting and challenging range of duties. Based on your interests and qualities, you can mainly determine the direction of your development yourself. Our field of investigation goes beyond what you see on the stock market. We not only look at what is happening on the financial markets, but also beyond. We look for companies, trends and technologies that can make a difference in ten or twenty years’ time. Sustainability technology is our particular speciality. If we see an interesting proposition on the stock market then we invest on behalf of our customers. And if we see interesting investment opportunities that are not yet listed on the stock exchange then we get in there. Knowledge is power. Every step we take is thoroughly thought through. High-level research is indispensable for this. As a Junior Investment Analyst, you play an important role.

Your duties

You conduct research, on the stock exchange and beyond. You help search for suitable securities for investment portfolios, and make investment proposals for our investment portfolios. In addition, you investigate opportunities for investments in companies that focus on next-generation technology in the field of sustainability. You are involved in developments in the market, and you also buy and sell securities yourself. You develop knowledge of companies, sectors and economic developments in general. And that knowledge will help you if we ask you to look for investment opportunities outside the stock market. This combination of tasks makes your job at Wilgenhaege varied and challenging.

Do you see yourself doing this?

You like to use your qualities in a dynamic, varied and challenging environment. You have a healthy sense of reality and are able to work on multiple projects at the same time. You have an eye for the short and the long term. You take responsibility. You are a team player. Good substantive discussions make you and us stronger.

Your profile

 • You have HBO working and thinking level, an economic education is an advantage;
 • You are eager to learn;
 • You want to get to know all facets of the investment world;
 • You have a healthy level of ambition;
 • You can convey your story in a convincing way;
 • Your pleasant personality allows you to win the sympathy of your colleagues;
 • You are willing to follow the Chartered Financial Analyst course.

Our offer

We can offer you a versatile position. You will come into contact with all facets of asset management and investment management. What you ultimately make of it depends to a large extent on yourself. We prefer people who take the initiative, have their own opinion, and are prepared to share it with others. We can offer you an excellent salary and the prospect of a successful career. We are happy to help support your career plans. We will guide you and give you the opportunity to follow courses and training. You will work in a friendly, open and customer-oriented company.

Applying and information

You can send your application by e-mail to human.resources@wilgenhaege.nl  attn to Wendy van der Bent.

About Wilgenhaege

Wilgenhaege consists of a group of companies, of which the investment firm Wilgenhaege Capital Markets B.V. is the best known. Our investment firm manages assets and issues investment products. We offer services based on in-depth knowledge of the financial markets and technology. Our investment division is focused on next-generation sustainability technology. Examples include clean energy storage systems and production technology that allows factories to continue their production activities without producing any greenhouse gasses at all.

 

Acquisition following this vacancy is not appreciated.